http://www.ravzagul34.tr.gg  
 
  MİRAÇ HADİSESİ 17.01.2019 10:02 (UTC)
   
 

MİRAC HADİSESİ 

http://www.enfal.de/itarih08.htmArapça'da merdiven, yukari çikmak, yükselmek anlamlari ni dile getirir. Islam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göge yükselerek Allah'in huzuruna kabul edilmesi olayi. Mirac olayi hicretten bir yil ya da onyedi ay önce Receb ayinin yirmi yedinci gecesi gerçeklesir. Olayin iki asamasi vardir. Birinci asamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'in andigi bu asama, gece yürüyüsü anlaminda isra adini alir. Ikinci asamayi ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselisi olusturur . Mirac olarak anilan bu yükselme olayi Kur'an'da anilmaz, ama çok sayidaki hadis ayrintili biçimde anlatilir .

Hadislerd e verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe'de Hatim'de ya da amcasinin kizi Ümmühani binti Ebi Talib'in evinde yatarken Cebrail gelip gögsünü yardi, kalbini Zemzem ile yikadikta n sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adli binege bindirile rek Beytü'l-Makdis'e getirildi . Burada Hz. Ibrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve diger bazi peygamber ler tarafinda n karsiland i. Hz. Peygamber (s.a.s) imam olarak diger peygamber lere namaz kildirdi.

Hz. Peygamber (s.a.s), Beytü'l-Makdis'te kurulan bir Mirac'la ve yaninda Cebrail oldugu halde göge yükselmeye basladi. Gögün birinci katinda Hz. Adem, ikinci katinda Hz. Isa ve Yahya, üçüncü katinda Hz. Yusuf, dördüncü katinda Hz. Idris, besinci katinda Hz. Harun, altinci katinda Hz. Musa ve yedinci katinda Hz. Ibrahim ile görüstü. Cebrail ile birlikte yükselis Sidretü'l-Münteha'ya kadar sürdü. Cebrail, "Buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarim" diyerek Sidretü'l Münteha'da kaldi. Hz. Peygamber (s.a.s) buradan itibaren Refref adli baska bir binekle yükselisini sürdürdü. Bu yükselis sirasinda Cennet ve nimetleri ni, Cehennem ve azabini müsahede etti. Sonunda Allah'in huzuruna kabul edildi. Kendisine ümmetinden Allah'a sirk kosmayanl arin Cennet'e girecegi müjdelendi, Bakara suresinin son ayetleri verildi ve bes vakit namaz fari kilindi. Yeniden Refref ile Sidretü'l-Münteha'ya, oradan Burak'la Kudüs'e, oradan da Mekke'ye döndürüldü.

Hz. Peygamber (s.a.s) ertesi günü Mirac olayini anlatti. Olayi duyan müsrikler yogun bir kampanya baslatara k Hz. Peygamber (s.a.s)'i suçlamaya, alaya almaya basladilar. Bu kampanya bazi müslümanlari da etkileyer ek süpheye düsürdü. Olayin gerçek olup olmadigin i arastirma k isteyenle r Beytü'l-Makdis'e ve Mekke'ye gelmekte olan bir kervana iliskin sorular sorarak Hz. Peygamber (s.a.s)'i sinadilar . Hz. Peygamber (s.a.s)'in verdigi bilgileri n dogrulugu müslümanlari süpheden kurtardiy sa da müsriklerin inatlarin i kirmaya yetmedi. Mirac olayi inatlarin i ve düsmanliklarini artirarak onlar için bir fitne nedeni oldu. Bu olay karsisind aki tutumu nedeniyle Hz. Ebu Bekr, Hz. Peygamber (s.a.s)'ce "Siddîk" lakabiyla onurlandi rildi. Hz. Ebu Bekir olayi kendisine anlatarak hala inanmaya devam edip etmeyeceg ini soran müsriklere "O söylüyorsa süphesiz dogrudur" cevabini vermisti.

Ahad hadislere dayansa da Mirac olayinin gerçekliginde tüm müslümanlar birlesmis lerdir. Ancak olayin gerçeklesme biçimi Islam bilginler i arasinda görüs ayrilikla rina neden olmustur. Buna göre Ibn Abbas'in da içinde bulundugu bazi bilginler e göre Mirac olayi uykuda gerçeklesmistir. Bilginler in büyük çogunluguna göre ise uyku durumunda ve rüyada degil, uyanik iken gerçeklesmistir. Fakat bu görüsü savunanla r da Mirac'in yalniz ruhla mi, yoksa hem ruh, hem de bedenle mi oldugu konusunda ikiye ayrilmisl ardir. Sonraki Kelamcila rin büyük çogunluguna göre mirac olayi uyanikken hem ruh, hem de bedenle gerçeklesmistir. Içlerinde Hz. Aise'nin de bulundugu bazi bilginler le mutasavvi flarin büyük çogunluguna göre ise uyanik durumda iken ama yalniz ruhla gerçeklesmistir.

Mirac olayinin gerçeklestigi gece müslümanlarca kadir gecesinde n sonra en kutsal gece sayilmis ve bu gecenin ibadetle ihyasi gelenekle smistir. Osmanlila r döneminde, camiler kandiller le donatildi gi için Mirac kandili olarak anilan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerd e Mirac olayini anlatan ve Miraciye adi verilen siirlerin okunmasi, dinleyenl ere süt ikram edilmesi de bir gelenekti .

MIRAC GECESINDE PEYGAMBER IMIZE VERILEN HEDIYELER

Mirac günü peygamber efendimiz (S.A.V) hediye olarak üç sey verilmist i: Bunlar; Bes Vakit Namaz, Bakara Suresinin Son Ayetleri, Ve Sirk Kosmamak sarti ile ''LA ILAHE ILLALLAH ''diyen her Müslümanin cennete girebilec egi müjdesi. 

Kaynak: Islam tarihi

MEVLİD KANDİLİ DUASIEÛZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRRAHİM

Ya ilahel alemin
İlk yarattığın nur efendimiz in nuruydu. 
Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, 
baharın da kıştan farkı yoktu.
İyilikler, kötülüklerle iç içe; 
akıl nefse yenik, 
ruh da bedenin esiri idi.
O güzeller güzeli 
Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi
düşünceye kapılar açıp 
insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. 
Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden
Ve sayısız nice nimetleri nden ötürü 
sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi!

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh’ım!
Mahlûkatın adedince,
Zatının rızası,
Arşının ağırlığı ve kelimeler inin toplamınca
Efendimiz Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selam la 
bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz

Ey her şeye hayat bahşeden Allah’ım
bütün insanlık, hatta bütün bir varlık âleminin bayramı sayılan 
mübarek günleri vardır. 
bir gün daha vardır ki, 
o da Allah Rasûlü’nün dünyayı teşrif buyurarak 
tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır. 
Bizler şimdi o anı yaşıyoruz.
Rahmet-i Rahman’ın galeyana geldiğine inandığımız 
bu kutlu zaman diliminde,
Mevlid Kandili’nin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle,
ümmet-i Muhammed’in hal-i pürmelali açısından 
bayram hediyesin e en muhtaç birer yetim olduğumuz mülahazasıyla,
 Şefkat Peygamber i’nin ruhaniyet ine sığınarak,
sen den yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz ya rabbi

Ey her şeye gücü yeten Allah’ım
Efendimiz i düşünmekle 
hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını
ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız.
Duyarız imanın yenilmez gücünü,
Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu,
Duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini,
Duyarız iffet ve ismetin, melekleri nkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini.
N’olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince 
Bütün insanların ruhlarına duyur ya Rabbi!

Ya Rabbel alemin
Onun terbiyesi, onun üslûbu ve onun sistemiyl e yetişmiş olan nesilleri n
imanları iz’ân ufkuna erişiyor,
muhabbetl eri çağlayanlara dönüşüyor.
efendimiz i bu ölçüde duyup sevmeleri münasebetiyle
her an daha da şahlanıyor
ve o kutlunun arkasında bulunma sevinciyl e adeta yeni bir asr-ı saadet yaşanıyor.
Sen dünyamıza yeniden bir huzur çağı 
ve gül devri yaşat ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi Allah’ım
Yüzümüz yok, hicap içindeyiz;
Efendimiz in senin katındaki nazının geçerliliğine de ümitlerimiz tam.
Keşke ne seviyede olursa olsun 
efendimiz den hiç uzaklaşmasaydık; 
ondan gelen ışıklardan 
ve ruhlarımıza boşalan mânâlardan 
hiç mahrum kalmasaydık..
ve onu o inandırıcı çehresiyle 
içlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilse ydik!..
sen bizleri kendi uzaklıklarını aşabilen
hak ve hakikatle ri de bütün derinlikl eriyle duyabilen lerden eyle ya rabbi!

ya ilahel alemin
O güzeller güzeli Sevgiliyi, bir kere daha misafirim iz eyle..
tahtını sinelerim ize kur
gönüllerimizdeki karanlıkları kov,
bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur
ve bize yeniden diriliş yollarını göster ya rabbi

İnananları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah’ım
her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetler i o kutlunun ışığıyla dağıtıver
herkesi inleten zulüm ve adaletsiz lik ateşini söndürüver.
her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenm iş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirler i çözüver
sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerim izi muhabbetl e, hoşgörüyle coşturuver
ruhlarımızı aklın aydınlığı, gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluşturuver
ve bizi kendi içimizdeki hicran ve hasretler imizden kurtarıver ya Rabbi!

Ey merhameti bol olan Allah’ım!
şefkati, adaletini aşkın gönüller sultanını unuttuğumuzun 
ve saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız.
Biliyoruz ki o rahmet nebisi 
incinse de küsmedi
Vefasızlık görsede alakayı kesmedi
Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardı. 
Katiyen lanette bulunmadı. Lanet ve bedduaya “âmin” de demedi.
Sinesini, Ebû Cehil'leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiği kadar açtı
ve her sözünü, her davranışını senin rahmetini n enginliğine bağladı.
Sen bizleri onun o engin merhameti nden istifade eden 
ve şefaatine de nâil olanlarda n eyle ey Rabbi!

Ey ihsanları sonsuz olan Allah’ım
düşe-kalka olsa da hep Efendimiz in izinde yürüme gayretind eyiz.
N’olur bizi bir kere daha sevindir. 
Sevindir ki; bağının taptaze fidanlarıyla 
adını âleme tam duyuracak demdeyiz.
Bu dünya ışığa hasret gidiyor. 
Bizler o kırık azimlerim iz ve o çatlamış ümitlerimizle, 
yolların hakkını veremesek de hep yollardayız.
Sadece hislerimi zle de olsa, aradığımız hep senin habibin;
N’olur gönüllerimiz bir kere daha onunla dolsun,
ufuklarımızı saran şu upuzun geceler yerlerini gündüzlere bıraksın
ve viladeti bizim hakiki bayramımız olsun..

Ey yapılan dualara cevap veren Allâh’ım
Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin;
Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersi n,
Darda kalanlara icabet edersin,
Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın
Hastalara şifa, dertliler e deva verirsin
Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin
Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!

Allâh’ım
acizlikte n, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Ey Yüceler Yücesi!
bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerin i yumuşatmak murad ediyorsan, 
bize ve gönüllüler hareketin e karşı onların kalblerin i yumuşat 
ve sinelerin i daimî bir sevgiyle doldur! Ya Rabbi!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
Bizim kalblerim izi de, onların kalblerin i de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Allahım
Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyet ler ver
ve lutfedeceğin bu kabiliyet leri
senin rızan yolunda kullanmayı
bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Allahım
Sen bizlere peygamber leri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin 
bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Allahım
Cümlemize vicdan genişliği lutfet
Kalplerim ize inşirah bahşet
Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım
Biz ümmeti Muhammedi n dağınıklığını gider
Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle ..
Kalplerim izi birbirene ısındır ve
Bizleri birbirimi ze sevdir
Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

Allâh'ım!
Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in Sen'den istediği 
her türlü hayrı Sen'den istiyor, 
yine Peygamber Efendimiz in sana sığındığı 
her türlü şerden de 
sana sığınıyoruz.

Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelek remîn!
Bizim, anne-baba ve ecdadımızın
Bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin,
Bir harf bile olsa kendileri nden istifade ettiğimiz hocalarımızın,
Sevdikler imizin, sevenleri mizin,
Içinde neş’et ettiğimiz beldedeki insanların,
Milletimi z fertlerin in,
Kadın-erkek inanan bütün arkadaşlarımızın,
Dostlarımızın, kardeşlerimizin..
Bize karşı hep civanmertçe davrananl arın..
Hayır dualarında unutmayıp
Her zaman bizi de yâd edenlerin ..
Üzerimizde hakkı bulunan kimseleri n..
Kıymetli nasihatle riyle
Bize bekâ desenli sâlihatın yollarını gösterenlerin...
Ve bütün ümmet-i Muhammed’in
Günahlarını bağışla! Ya Rabbi!

Allahım!
Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimi zi
Bir kere daha tekrarlıyor,
Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını
Bir kez daha salavâtlarla anıyor
Ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz.
Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi!

amin ve selamün alel murselin
vel hamdü lillahi Rabbi’l-alemin…ÖMER FARUK ŞENTÜRK

RABBİMİZE DUA

Bismillah irrrahman irrahim

- Ya Rabbi  Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdik lerinle amel etmemizi nasip eyle

- Ya Rabbi  Faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırız

-  Ya Rabbi   Bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikler i ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru

-  Ya Rabbi   Her işimizin sonunu güzel eyle, dünya musibetle rini ve ahiret azabından bizi koru

- Ya Rabbi   Bizi sabreden ve şükredenlerden eyle

-  Ya Rabbi   Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlarda n eyle

-  Ya Rabbi   Acizlikte n, tembellik ten, korkaklıktan, cimrilikt en ve her çeşit hastalıktan sana sığınırız

-  Ya Rabbi   İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle

-  Ya Rabbi   Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından sana sığınırız

-  Ya Rabbi   Sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle

-  Ya Rabbi   Gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, musibetle rini kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırız

-  Ya Rabbi   Ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle

-  Ya Rabbi   Zulmetmek ten, zulme uğramaktan sana sığınırız

-  Ya Rabbi   Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru

-  Ya Rabbi   Bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinl e salih kulların arasına kat

-  Ya Rabbi   Hakkımızda hayırlısını eyle, hayırlısını gönlümüze razı eyle

-  Ya Rabbi   Bütün korkulard an ve afetlerde n koru.

-  Ya Rabbi   Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırlar adına, en ileri hedeflere bizi ulaştır.

-  Ya Rabbi   Sana yaklaştıracak amelleri bize  sevdir

-  Ya Rabbi   Bizi öyle bir amellere muaffak kıl ki,biz o amellerle  Seni  zikirle  sevgine ulaşalım

-  Ya Rabbi   Rızana muaffak kıl,amelde ihlasa muaffak kıl İsmin anıldığında kalbi titreyen kullarına nasip ettiğin haşyet hissine muaffak kıl

-  Ya Rabbi   Eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!

-  Ya Rabbi   Muhabbeti ni hissettir,hakikati sen öğret marifete ulaştır

-  Ya Rabbi   Bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et  rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize

-  Ya Rabbi   Efendimiz Muhammed (a.s)öyle bir salat ve selam et ki,o salat ile bizi nerden qeldiqi belli olmayan tehlikele rden, afetlerde n, musibetle rden korusun

-  Ya Rabbi   Kusurlarımızı affet,bizi kendine kul kabul et.Emanet ini kabzetme zamanına kadar bizi emanette emin kıl

-  Ya Rabbi   Bizlere helal kazançlı hayırlı işler ver razı olduğun dosdogru yolundan ayırma

-  Ya Rabbi   Cehennem eteşinden ümmeti Muhammedi koru bizleri ehli sünnetten bir zerre kaydırma

-  Ya Rabbi   Efendimiz e komşuu eylee kevser havuzunda n efendimiz in mübarek ellerinde n bizlere o  şarabından tattır inş.

-  Ya Rabbi   Bizi nefsimizl e başbaşa bırakma; nefsimizi n vesvesesi ne, mağlup etme, takva sahibi kullarından eyle.

- Ya Rabbi   Kötü huyları benden uzaklaştır. Onları Senden başkası benden uzaklaştıramaz. Ben seninleyi m. Sana döneceğim. Sen yüceler yücesisin. Affına sığınıyor, sana yöneliyoruz

-  Ya Rabbi,   Sen Ümmeti Muhammede (Filistine, Lübnana.. dünyada zalimler yüzünden ezilen masumlara) yardim et, bizlere birlik ve beraberli k icinde yasamyi nasip et.

-  Ya Rabbi   İlahi ,müslümanlar galip eyle inşaallah bizi dinin üzre sebat eyle Habibine melek ordularınla yardım ettin bize yeryüzünde küffar ile savaş içinde olan müslüman ordularına da bu nimeti nasip et yardım et

-  Ya Rabbi   Acımasız zalimlere aman verme ya rabbi Filistin'de Çeçenya'da Afganista n'da her nerede olursa müslümanlara eziyet etmek isteyenle re fırsat verme ya Rabbi sen Gafurur Rahimsin sen onları koru zalimleri n eline bırakma

-  Ya Rabbi   Hain melun zalim küffar ehlini  ülkemizden müslümanlardan uzak eyle

-  Ya Rabbi   Şehitlerimizin şefaatlerini nasip eyle yaşayan cihangir,mücahit kardeşlerimize dua larımızın yüzü hürmetine koru muhafaza et rahmet eyle

-  Ya Rabbi   Bizleri sırat-i mustakim yolundan ayırmak isteyenle ri engelle , onlara hidayetse  hidayet, degilse kahret  perişan et

-  Ya Rabbi   Biz imtihan için geldiğimiz bu dünyada bizi aciz bırakma çaresiz bırakma korktukla rımdan emin umduklarımıza nail eyle kereminle kuşat gönüllerimize huzur ver

-  Ya Rabbi..;Bana DuA edenlerin duasini…Benden dua bekleyenl erin
 duasini…Benden dua isteyenle rin duasini…Ve ;Benim dualarimi
Dergah-i Izzetinde kabul eyle

-  Ya Rabbi,   Bizleri dogru yolumuzda n ayirma, seytana ve nefsimize uydurma

-  Ya Rabbi,   Kıldığımız namazları kabul eyle! Ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimiz de kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!

 -  Ya Rabbi,   Sana yapmis oldumuz ibadetler i dergahin’da kabul eyle


-  Ya Rabbi,   Sen bizleri cehennem azabindan, kabir azabindan, hayatin ve ölümün fitnesind en ve Deccalin serinden sana siginiriz sen bizleri koru

-  Ya Rabbi   Dualarımızı salih kullarının duaları gibi kabul etmeni diliyoruz! Ne olur, ümitlerimizde bizi haybet ve hüsrana uğratma

- Ya Rabbi  Bütün ölmüslerimizin ve Sevgili Peygamber imizin sallallah u aleyhi vesselemın ruhu Allah’u Teâlâ’nin rizasi icin
    
- Ya Rabbi Amin diyenleri nde felah ve selameti için
dularımızın ve tüm dilekleri mizin kabulü için
El-Fatiha 

http://www.ravzagul34.tr.gg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook beğen
  Reklam
 
 
HTML KOD
 
HTML KOD
 
HTML KOD
Bugün 1 ziyaretçi (38 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=